Regulamin

Regulamin usługi „zarzutka.pl”

 1. Definicje
  1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem zarzutka.pl, umożliwiający korzystanie z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
  2. Materiał (materiały) - treść (treści) multimedialne (np. obrazki, filmy wideo, teksty), które są umieszczane przez Użytkownika w Serwisie. Dotyczy również utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób prywatnych i publicznych.
  3. Usługodawca - właściciel Serwisu, firma Piktobit Wojciech Jasiński.
  4. Konto e-mail Użytkownika – konto e-mail, do którego Użytkownik ma dostęp oraz prawo do korzystania z niego (jest jego właścicielem), nie będący kontem tymczasowym lub anonimowym.
  5. Komentarz – tekst, którego autorem jest Użytkownik znajdujący się pod Materiałem, zazwyczaj traktowany jako opinia Użytkownika.
  6. Konto Użytkownika – zbiór informacji, które są zapisane w Serwisie i są związane z Użytkownikiem.
  7. Nazwa Użytkownika – nazwa wskazana przez Użytkownika przy rejestracji jako internetowy pseudonim Użytkownika w Serwisie.
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu znajdujący się pod adresem: zarzutka.pl/strony/regulamin.
  9. Strony – Użytkownik i Usługodawca.
  10. Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  11. Użytkownik – osoba w wieku co najmniej 13 lat, która dokonała procesu rejestracji w Serwisie lub planuje go dokonać (osoby poniżej 18 roku życia wymagają zgody opiekuna/przedstawiciela prawnego).
  12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
  13. Rejestracja – proces, w którym Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, akceptuje Regulamin oraz potwierdza chęć założenia rejestracji konta w Serwisie, a następnie Aktywuje Konto Użytkownika lub loguje się pierwszy raz za pomocą zewnętrznych serwisów. Po tym procesie Użytkownik posiada Konto Użytkownika w Serwisie oraz może się na nie Logować.
  14. Aktywacja Konta Użytkownika – proces polegający na odebraniu przez Użytkownika wiadomości e-mail na swoim Koncie e-mail Użytkownika a następnie potwierdzeniu chęci założenia Konta Użytkownika poprzez aktywację linka znajdującego się w wiadomości.
  15. Logowanie – proces, w którym Użytkownik na stronie logowania podaje swoją Nazwę Użytkownika oraz Hasło oraz potwierdza chęć zalogowania się. Po zalogowaniu Użytkownik posiada status „zalogowany”.
  16. Hasło – tekst, nieposiadający odstępów między znakami (np. spacji, tabulacji itp.), którego długość wynosi 6 znaków lub więcej, znany tylko Użytkownikowi. Wymagane jest do Logowania.
 2. Postanowienia Ogólne
  1. Serwis udostępniany jest bezpłatnie pod adresem zarzutka.pl
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu.
  3. Korzystanie z Serwisu oraz z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4.  Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu jest korzystanie z urządzenia umożliwiającego komunikację z siecią Internet oraz wyposażonego w popularną i najnowszą wersję przeglądarki internetowej. Dodatkowo Użytkownicy muszą posiadać Konto e-mail Użytkownika.
  5. Do poprawnego działania Serwisu wymagane jest, aby przeglądarka internetowa obsługiwała technologie takie jak: HTML 5, JavaScript, CSS3, cookie, local storage oraz włączona obsługa skryptów JavaScript oraz plików cookie (ciasteczek).
 3. Rejestracja w Serwisie
  1. W Serwisie Rejestracji mogą dokonać tylko osoby fizyczne powyżej 13 roku życia (do 18 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela prawnego). Rejestracji nie mogą dokonać osoby prawne ani przedsiębiorcy, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę.
  2. Aby dokonać Rejestracji w formularzu rejestracyjnym należy podać takie dane jak: Nazwa Użytkownika, Hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz potwierdzić chęć założenia Konta Użytkownika. Po wyrażeniu chęci założenia Konta Użytkownika należy dokonać Aktywacji Konta Użytkownika, po której Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika. 
  3. Użytkownicy mają dodatkową możliwość autoryzowania się w Serwisie z wykorzystaniem ich danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu. Pierwsze takie logowanie połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności traktowane jest jako rejestracja w Serwisie.
  4. Wraz z Rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na swoje Konto e-mail Użytkownika informacji technicznych związanych z Serwisem, Usługami i ich funkcjonowaniem i bezpieczeństwem.
  5. Po dokonaniu Aktywacji Konta lub pierwszego logowania z pomocą serwisu zewnętrznego zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony.
  6. Użytkownik podczas Rejestracji może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na swoje Konto e-mail Użytkownika wiadomości o charakterze reklamowym. Dokładna treść zgody znajduje się w formularzu rejestracyjnym.
  7. Użytkownik ma obowiązek zachowanie w tajemnicy Hasła do Konta Użytkownika oraz nieudostępniania go innym osobom ani publicznie. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem swojego Hasła.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła.
  9. Nazwy Użytkowników jak i Konta e-mail Użytkowników są unikalne – a to oznacza, że może istnieć tylko jedno Konto Użytkownika z daną Nazwą Użytkownika lub Kontem e-mail Użytkownika.
  10. Użytkownik jednocześnie może posiadać tylko jedno konto, chyba że Usługodawca zezwoli na większą ilość.
 4. Rodzaj i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług elektronicznych:
   1. Prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie oraz udostępnianie poprzez sieć Internet Serwisu do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie,
   2. Przechowywanie przez Usługodawcę Materiałów jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie za pośrednictwem Konta Użytkownika.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników.
  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu.
 5. Warunki korzystania z Serwisu
  1. Użytkownik zobowiązany jest, aby jego wszystkie działania podejmowanie w ramach Serwisu, a także cel tych działań były zgodne z obowiązującymi przepisami prawami, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest Użytkownikowi dostarczenie Materiałów o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za Materiały, jakie zamieszcza w Serwisie.
  3. Użytkownik, korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie Materiałów zapewnia, że przysługują mu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, a także że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich. Ponadto, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku oraz innych zamieszczonych przez Użytkownika Materiałów. Jeśli Materiał zawiera wizerunek innej osoby, Użytkownik powinien otrzymać zgodę od takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.
  4. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Materiałów oraz Komentarzy, które:
   1.  Naruszają obowiązujące przepisy prawa,
   2. Mają charakter reklamowy,
   3. Naruszają zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów,
   4. Naruszają prawa osób trzecich,
   5. Zawierają wypowiedzi wulgarne lub obraźliwie,
   6. Zawierają wypowiedzi propagujące przemoc, treści drastyczne, nawołujące do nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   7. Naruszają dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
   8. Zawierają treści o charakterze pornograficznych,
   9. Wpływają negatywnie na działanie Serwisu.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
  6. Za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu lub udostępnianiu Materiałów i Komentarzy w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. W przypadku, gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez Użytkownika danego Materiału lub Komentarza, Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Usługodawcy lub podmiotowy opisanemu powyżej, wstępując do sporu w miejsce Usługodawcy. W przypadku, gdyby Usługodawca zadośćuczynił takim roszczeniom, zastrzega sobie on prawo do domagania się od Użytkownika naprawienia szkód poniesionych z tego tytułu. 
  7. Użytkownik umieszczając Materiały oraz Komentarze w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Usługodawcę na potrzeby prowadzenia Serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku przez czas nieokreślony.
  8. Użytkownik w Serwisie może również przeglądać Materiały i Komentarze innych Użytkowników oraz je oceniać.
  9. Użytkownik nie może wykonywać żadnych działań, które mają na celu manipulowanie Materiałami, Komentarzami lub ocenami Materiałów w Serwisie
  10. Użytkownik nie może wykonywać żadnych działań, które mają na celu utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
  11. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę Materiałów, Komentarzy i Nazw Użytkownika udostępnionych przez Użytkownika dla wszystkich innych Użytkowników, do udostępniania lub publikacji przez Usługodawcę w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informowania o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszających dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
  12. Konta Użytkowników, które nie były używane dłużej niż 1 rok od ostatniego Logowania mogą one zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia. 
 6. Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki Usługodawcy
  1. Wykonując Umowę Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę elektroniczną z należytą starannością.
  2. W przypadku, gdy Użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia posiada informację o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Nazw Użytkowników, które zawierają treści zabronione, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt kontaktując się z Serwisem pod adresem: kontakt@zarzutka.pl, przekazując informacje dotyczące Materiałów, Komentarzy lub Nazw Użytkowników zawierających treści zabronione.
  3. Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników Materiały, Komentarze i Nazwy Użytkowników. Usługodawca nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem. Weryfikacja Materiałów, Komentarzy i Nazw Użytkowników następuje dopiero po ich zgłoszeniu przez Użytkowników/osoby trzecie lub gdy Usługodawca w trakcie zarządzania Serwisem sam zauważy naruszenia Regulaminu.
  4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności umieszczeniu przez Użytkownika Materiałów, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu i polskiego prawa Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowej reakcji w postaci:
   1. Usunięcia Materiałów, Komentarzy, które są niezgodne z Regulaminem,
   2. Nakazanie zmiany Nazwy Użytkownika, w przypadku gdy Nazwa Użytkownika jest niezgodna z Regulaminem,
   3. Ograniczyć dostęp do części lub całości funkcjonalności Konta Użytkownika i zasobów Serwisu,
   4. Usunięcie lub zablokowanie Konta Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu lub braku odpowiedzi w sprawie nakazu zmiany Nazwy Użytkownika,
   5. Uniemożliwienia Użytkownikowi, który naruszył Regulamin dokonania ponownej Rejestracji,
   6. Uniemożliwienia Użytkownikowi, który naruszył Regulamin umieszczania nowych Materiałów i Komentarzy,
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Utratę Materiałów, Komentarzy, Konta Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu informatycznego, Siłą Wyższą, lub też innymi okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu,
   2. Treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie,
   3. Sposób, w jaki Materiały, Komentarze i Nazwa Użytkownika będzie wykorzystywana przez pozostałych Użytkowników,
   4. Niedostępność Serwisu spowodowaną przez Siłę Wyższa lub też innymi okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu,
   5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, w tym spowodowanych przez Siłę Wyższą,
   6. Problemy lub utrudnienia techniczne w sprzęcie komputerowym, infrastrukturze sieciowej lub łączu Internetowym Użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z Serwisu.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności na konieczność konserwacji, przeglądu, zachowania bezpieczeństwa Serwisu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
  7. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego usług z przyczyn technicznych, związanych w szczególności z usunięciem usterek Serwisu.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem Konta e-mail Użytkownika na adres: kontakt@zarzutka.pl.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia, w którym usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez usługodawcę.
  4. Reklamacja może zostać wysłana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (przez Konto e-mail Użytkownika).
  5. Reklamacje, które nie posiadają informacji o Użytkowniku, Koncie e-mail Użytkownika lub innych danych pozwalających zidentyfikować Użytkownika nie będą rozpatrywane.
  6. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest przez Usługodawcę na podane Konto e-mail Użytkownika lub w inny sposób podany przez Użytkownika w wniosku reklamacyjnym.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym do usunięcia problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych Użytkowników jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane Usługodawcy przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w związku z Logowaniem się Użytkownika w Serwisie.
  2. Usługodawca gromadzi dane osobowe Użytkowników oraz przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Serwisu oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy (w tym Serwisu), a także związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie lub za pomocą Konta e-mail Użytkownika do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich (Konto Użytkownika zostaje usunięte).
  4. Użytkownik ma prawo dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych za pomocą dodatkowej akceptacji w procesie Rejestracji. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna oraz w każdej chwili może zostać wycofana poprzez odpowiedniego zgłoszenie takiej woli pisemnie lub za pomocą Konta e-mail Użytkownika na adres: kontakt@zarzutka.pl.
  5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które są uprawione do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto, dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu, jak też mogą być udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom.
 9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyn za 7 dniowym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem pkt. 9.3 i pkt. 9.5.
  2. Użytkownik w przeciągu 14 dni os zawarcia umowy tj. od dnia Rejestracji w serwisie, bez podawania przyczyn może odstąpić od umowy, przesyłając stosowne oświadczenie pisemnie lub za pośrednictwem Konta e-mail Użytkownika na adres: kontakt@zarzutka.pl. Usługodawca prześle niezwłocznie Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Użytkownik powinien pamiętać, że rozwiązanie umowy i świadczenie usług elektronicznych powoduje usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie oraz wszystkich Materiałów i Komentarzy powiązanych z Kontem Użytkownika.
  3. Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, a nawet wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy Użytkownik:
   1. Narusza Regulamin,
   2. Dostarcza Materiały, Komentarze i Nazwę Użytkownika o charakterze bezprawnym,
   3. Działa na szkodę Usługodawcy,
   4. Dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie
   5. Wykonuje czynności niezgodne z prawem
   6. Umieszcza Materiały, Komentarze i Nazwę Użytkownika o charakterze reklamowym
   7. Podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracji lub podszywa się pod osobę trzecią
   8. Dopuszcza się działań zmierzających do destabilizacji poprawności działania Serwisu.
  4. W przypadku rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie pkt. 9.3 Regulaminu Użytkownik nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej wyraźniej zgody Usługodawcy.
  5. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany o zmianach w Regulaminie. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym przed wdrożeniem w życie nowego Regulaminu.
  6. Usługodawca w przypadku planowanego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną prześle odpowiednią informację do Użytkownika na Konto e-mail Użytkownika w terminie 14 dni przed planowanym usunięciem konta.
  7. W przypadku Kont Użytkowników, które nie były używane dłużej niż 1 rok od ostatniego Logowania mogą one zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia oraz wraz z usunięciem Konta Użytkownika z tego tytułu zostaje rozwiązana umowa o świadczenie usług elektronicznych w trybie natychmiastowym oraz bez powiadamiania Użytkownika.
 10.  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest udostępniany w Serwisie pod adresem: zarzutka.pl/strony/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  2. Usługodawca zachowuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkowników w okresie nie krótszym niż 7 dni od planowanego wdrożenia nowego Regulaminu.
  3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik zgodnie z pkt. 9.5 ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik nie rozwiąże umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z zmianami w Regulaminie przed datą wdrożenia nowego Regulaminu Usługodawca przyjmuje, że Użytkownik zaakceptował te zmiany.
  5. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Usługodawcą związane z świadczonymi przez Usługodawcę usługami zostaną poddane właściwemu sądowi powszechnemu.
  6. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa.